PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA SEMAFOR

Majitel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583/1, 779 11 Olomouc
Provozovatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583/1, 779 11 Olomouc
Adresa: CENTRUM SEMAFOR, Legionářská 15, 779 11 Olomouc

 1. Úvodní ustanovení
 1. Náplní činnosti CENTRA SEMAFOR (dále jen CeSe) je, v prvé řadě plnit úkoly dané celostátním programem dopravní výchovy na základě usnesení vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích, č.135 z 16.2.1999. V druhé řadě CeSe slouží jako centrum volného času pro veřejnost.
 2. Tento Provozní řád upravuje povinnosti provozovatele na straně jedné a uživatelů, tj. dětí a žáků mateřských, základních i jiných škol v doprovodu pedagogických pracovníků a dalších uživatelů z řad veřejnosti na straně druhé.
 3. Provozovatel odpovídá, za vyvěšení tohoto Provozního řádu na viditelném místě v CeSe a dbá na jeho dodržování. Dále provozovatel odpovídá za pořádek v CeSe.
 1. Vstup do areálu CeSe (dále jen areál)
 1. Uživatelům areálu jsou poskytovány služby pouze v provozní době CeSe (viz dále).
 2. Mimo provozní dobu může veřejnost areál (bez služeb) rovněž volně využívat, ale výhradně ke stanovené činnosti, viz bod I.1. tohoto Provozního řádu.
 3. Po dohodě s pracovníky CeSe, je možné areál, jeho části a inventář najímat i k jiným účelům, než je stanoveno v bodě I.1. tohoto Provozního řádu.
 4. Pokud v areálu nebo v jeho části probíhá organizovaná akce (výuka, soutěž, soukromá akce apod.), je celý areál nebo jeho část pro veřejnost uzavřen.
 5. Z hygienických důvodů je pobyt zvířat (zejména psů a koček) v areálu zakázán.

III. Provozní doba

 1. Stanovení provozní doby CeSe spadá výhradně do kompetence provozovatele.
 2. Ceník služeb, provozní doba a případné další informace k činnosti CeSe jsou viditelně vyznačeny na budově CeSe a jsou dostupné i na webové stránce* .
 1. Povinnosti uživatelů
 1. Hlavní náplní  CeSe je realizace dopravní výchovy ve smyslu ustanovení I./1. a to i v době provozu pro veřejnost.
 2. Uživatelé jsou povinni zachovávat v celém areálu klid a pořádek,  řídit se tímto Provozním řádem a pokyny pracovníků CeSe. Při neuposlechnutí pokynu může být uživatel pracovníkem CeSe požádán o opuštění areálu.
 3. Areál je nekuřácký s výjimkou prostoru vyhrazeného pro kouření.
 4. V areálu je zakázáno požívat alkoholické nápoje (a to v kteroukoliv denní či noční dobu) s výjimkou piva, nabízeného ve stánku s občerstvením.
 5. Rodiče nebo doprovázející dospělí odpovídají za chování svých dětí po celou dobu jejich pobytu v areálu; zejména dbají neustále na jejich bezpečnost. Způsob chování a zejména pohybu svých dětí po areálu mohou rodiče nebo doprovázející dospělí konzultovat s přítomným pracovníkem CeSe – instruktorem dopravní výchovy.
 6. Za chování a bezpečnost žáků škol (ale i členů ostatních organizovaných skupin) odpovídají, po celou dobu pobytu v areálu, pedagogičtí pracovníci nebo vedoucí skupiny dětí, kteří je provázejí.
 7. Každý uživatel CeSe, mladší 18ti let je povinen , v souladu se zákonem**, mít při jízdě na hlavě ochrannou přilbu, Pokud uživatel nemá vlastní přilbu, poskytne mu ji, v době provozu, zdarma přítomný pracovník CeSe.
 8. Pobyt všech uživatelů CeSe je na vlastní riziko. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění nebo škodu na jejich majetku, způsobenou v době jejich pobytu v CeSe.
 9. Jednou ze služeb  CeSe je i pronájem jízdních kol a ostatního inventáře. Uživatelé (v případě nezletilých, jejich právní zástupci) odpovídají v plné výši za pronajatou věc a případnou hmotnou škodu či škodu na zdraví, způsobenou v souvislosti s užíváním pronajaté věci v areálu i mimo něj.
 1. Užívání vlastních elektrokoloběžek a jiných elektrovozidel je v době provozu pro veřejnost možné pouze po domluvě s obsluhou.

Bc. Kateřina Nastoupilová
koordinátorka CENTRA SEMAFOR
tel.: 603 197 707
e-mail: katerina.nastoupilova@olomouc.eu 

 

Mgr. Ivan Rašťák
vedoucí odboru AŘMV.: 585 513 717
email: ivan.rastak@olomouc.eu

 

*   www.centrum-semafor.cz
** Zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb.

Datum 1. 4. 2022


sdílet sdílet sdílet